Algemene voorwaarden VLGR Holding B.V.

Algemene voorwaarden VLGR Holding B.V.

Definities

 1. VLGR: VLGR Holding B.V., gevestigd te Aalsmeer onder KvK nr. 75562936.
 2. Klant: Degene met wie VLGR een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: VLGR en Klant samen.
 4. Advertentiebudget: Bedrag dat wordt uitgegeven aan advertenties. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend in Google Ads, LinkedIn Ads of Facebook Ads.
 5. Advertentiekanaal: Kanaal waarop je kunt adverteren. Bijvoorbeeld: Facebook Ads, Google Ads, affiliate marketing, LinkedIn Ads en Twitter Ads.
 6. Overeenkomst: Akkoord bevonden offerte / voorstel. Samenwerkingsdocument tussen Klant en VLGR waarin de werkzaamheden voor de Klant en de vergoeding voor VLGR staan beschreven.
 7. Pilot: Eerste zes maanden van de overeenkomst.
 8. Campagne: een marketingactie die een periode doorloopt. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend het benaderen van prospects, het (met vaste regelmaat) schrijven van content op websites of op Social Media kanalen, of het inkopen van (online) advertenties.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens VLGR.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van VLGR zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 60 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Overeenkomsten en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een Overeenkomst, behoudt VLGR zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt VLGR slechts, nadat de Klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen en betaling

 1. De betaaltermijn van VLGR facturen bedraagt 14 dagen.
 2. VLGR heeft het recht haar facturen zeven dagen voorafgaand aan de dienstverlening en/of werkzaamheden te versturen.
 3. Alle werkzaamheden en diensten mogen vooraf worden gefactureerd.
 4. Mits het een langere verbintenis betreft (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend een overeenkomst van 3 maanden, of 12 maanden), dan heeft VLGR het recht om vooraf per kwartaal te factureren.
 5. Alle prijzen die VLGR hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 6. Alle prijzen op die VLGR hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan VLGR te allen tijde wijzigen.
 7. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die VLGR niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 8. De Klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 6, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 9. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uur- en maandtarieven van VLGR, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
 10. VLGR heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal VLGR prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.
 12. De Klant heeft het recht om de overeenkomst met VLGR op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is VLGR gerechtigd een rente van 7,5% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan VLGR.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag VLGR zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van VLGR op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door VLGR, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan VLGR te betalen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. VLGR voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. VLGR heeft een inspanningsverplichting om de producten uit de overeenkomst te leveren. Als de klant niet tevreden is over het vakmanschap, heeft deze 5 werkdagen de tijd om dit aan te geven, zodat VLGR dit kan herstellen.
 3. Als de klant na herstel niet tevreden is over het vakmanschap geldt echter de leveringsverplichting. Ontevredenheid over het vakmanschap van VLGR kan nooit de reden zijn voor de klant een factuur niet te voldoen.
 4. VLGR heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 5. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat VLGR tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan VLGR.
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert VLGR de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door VLGR redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.
 5. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door VLGR redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op dan heeft VLGR het recht om bedragen zoals, maar niet uitsluitend, het uurtarief, de maandbedragen en setup fees, zoals omschreven in de offerte te factureren. Met als startdatum de datum van ondertekening van de Overeenkomst.
 6. Niet geleverde input schort de betalingsverplichting niet op.
 7. Bij dienstverlening op LinkedIn dient de Klant te allen tijde zorg te dragen voor een toegewezen contactpersoon en bijbehorend actief LinkedIn profiel inclusief Sales Navigator licentie. Bij ziekte, afwezigheid, calamiteiten of andere redenen die betrekking hebben tot de toegang van het LinkedIn account of de opvolging van de leads schort de dienstverlening en bijbehorende betalingsverplichting nimmer op.
 8. Klant geeft VLGR een realistisch beeld van de opdracht. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: 1) te benaderen doelgroepen 2) aantrekkelijkheid van haar producten / bedrijf in de markt, 3) of begrijpelijkheid van het product. Vraag en doelstellingen die met Klant aan VLGR stelt moeten realistisch en haalbaar zijn.

Advertentiebudget

 1. Alle Advertentiebudgetten worden betaald door de Klant. Klant dient er zelf zorg voor te dragen dat er voldoende advertentiebudget beschikbaar is. Mocht dit organisatorisch niet mogelijk zijn, dan dient de Klant het benodigde maandelijkse budget vooraf aan VLGR over te maken.

Extra kosten

 1. Extra kosten die gemaakt moeten worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden door VLGR voor de Klant zoals bijvoorbeeld: het gebruik van extra software, uren / loonkosten, resources, reis en verblijf, juridische kosten, tools, licenties, vertalingen, ontwikkeling van materialen, etc. zijn voor rekening van de Klant.
 2. Alvorens extra kosten, die niet omschreven staan in de overeenkomst of andere communicatie, kunnen worden doorberekend dient VLGR dit aan Klant te overleggen en te laten accorderen.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen VLGR en de Klant wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor de duur van een periode is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend verlengd met een volgende periode met dezelfde duur. Tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de Klant VLGR schriftelijk in gebreke stellen.

Pauzeren van een Campagne

 1. De Klant heeft de mogelijkheid bij aantoonbare noodzaak om per 12 maanden maximaal 1 keer een Campagne te pauzeren.
 2. De pauze mag maximaal een periode van één maand duren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. De pauze moet minimaal één maand van tevoren schriftelijk worden aangekondigd.
 4. Gedurende deze pauze heeft VLGR het recht 50% van het standaard-maandbedrag of eventuele andere bedragen, zoals afgesproken in de Overeenkomst te incasseren.
 5. De afgesproken contractduur wordt automatisch verlengd met minimaal de periode dat de pauze heeft geduurd.
 6. Klant heeft geen recht om de Campagne te pauzeren op jaarlijks terugkerende periodes, zoals, maar niet uitsluitend: tussen kerst en oud en nieuw, in de vakantie(s), zomerperiode, de eerste week van januari etc..

Openingstijden

 1. VLGR werkt op maandag tot vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.
 2. VLGR heeft het recht om (delen van) werkdagen niet bereikbaar te zijn.
 3. VLGR is niet actief op officiële feestdagen.
 4. Indien Klant op andere tijden / dagen dan de standaard openingstijden opvolging of andere werkzaamheden verwacht rekent VLGR een toeslag van 50%.

Intellectueel eigendom

 1. VLGR behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op al haar eigen ontwerpen, teksten, processen, technologie, software, data, tekeningen, (social media en software) accounts, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VLGR (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. Zowel de Klant als VLGR houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van tijdens uitvoering van de overeenkomst ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende VLGR en de Klant waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan VLGR of de Klant schade kan berokkenen.
 3. Indien van toepassing stuurt VLGR voor aanvang van de campagne een separaat document waarin de afspraken omtrent gebruik van het Social Media account van de Klant zijn vastgelegd.
 4. Zowel de Klant als VLGR neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die al openbaar was voordat de Klant of VLGR deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant of VLGR
  2. Die door de Klant of VLGR openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 6. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 2 jaar na afloop daarvan.

Vrijwaring

 1. Zowel De Klant als VLGR vrijwaren elkaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door VLGR geleverde producten en/of diensten.
 2. VLGR accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de advertentiebudgetten van de Klant. Bij het niet behalen van doelen, of overschrijden van advertentiebudgetten kan Klant dit nimmer op VLGR verhalen. Ook mag Klant dit niet verrekenen met enige vordering van VLGR bij de Klant.
 3. Zowel De Klant als VLGR accepteert geen enkele aansprakelijkheid van schade (waaronder, maar niet uitsluitend reputatieschade) die al dan niet door toedoen van VLGR of de Klant zijn toegebracht aan: de website, positie van de website in Google, social media- of advertentieaccounts of andere (digitale) eigendommen van de Klant of haar medewerkers. Ook bij het (tijdelijk of permanent) uitsluiten van (Social media) accounts, of accounts van een Advertentiekanaal accepteert VLGR geen enkele aansprakelijkheid.
 4. VLGR is nimmer verantwoordelijk voor de commerciële doelstellingen van de Klant nog voor opvolging van door VLGR geleverde leads door Klant.
 5. Zowel de Klant als VLGR garandeert dat de Producten, Diensten en Deliverables geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.
 6. Zowel de Klant als VLGR vrijwaren elkaar tegen alle vorderingen van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derde in verband met de Overeenkomst.
 7. Zowel de Klant als VLGR zullen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van een dergelijke vordering.

Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. VLGR kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant onder zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van VLGR heeft voldaan, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Klant nog betalingen verschuldigd is aan VLGR.
 3. VLGR is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van zijn recht om een schuld aan VLGR te verrekenen met een vordering op VLGR.

Eigendomsvoorbehoud

 1. VLGR blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van VLGR op grond van wat voor met VLGR gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan VLGR zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien VLGR een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft VLGR het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 5. (Social media) accounts, accounts van tooling en software die VLGR gebruikt voor de klant, blijven te allen tijde eigendom van VLGR.

Privacy en databeveiliging

 1. Met eventuele personeelsleden sluit VLGR een separate gedragscode waarin is vastgelegd hoe men met data dient om te gaan.
 2. Op alle overeenkomsten van VLGR is een separate, standaard Verwerkersoveenkomst van toepassing. Deze is te allen tijde na te lezen en bij VLGR opvraagbaar.

Verzekering

 1. Beide partijen verplichten zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 2. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 3. Zaken van VLGR die bij de Klant aanwezig zijn
 4. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 5. Beide partijen geven op eerste verzoek van VLGR de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor VLGR enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten of software is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

Klachten

 1. De Klant dient een door VLGR geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant VLGR daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat VLGR in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat VLGR gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan VLGR.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling VLGR ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

 1. Als VLGR een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan VLGR verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid

 1. Zowel VLGR als Klant is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die een van beiden lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien VLGR of de Klant aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Zowel VLGR als de Klant zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien VLGR of de Klant aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van VLGR vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer VLGR toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door VLGR niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat VLGR in verzuim is.
 3. VLGR heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien VLGR kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van VLGR in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan VLGR kan worden toegerekend in een van de wil van VLGR onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van VLGR kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, hacks, ransomware, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, (aangepast) beleid van social media netwerken, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor VLGR 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat VLGR er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 60 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. VLGR is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. VLGR is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal VLGR zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van VLGR.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. VLGR heeft het recht de werkzaamheden voor de Klant over te dragen aan derden, mits de afspraken in de Overeenkomst gewaarborgd blijven. VLGR dient de Klant hier tijdig van op de hoogte te stellen.
 3. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat VLGR bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar VLGR is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Versie 1.0 opgesteld op 11 april 2024.